REVISIÓN E ADAPTACIÓN
DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE FERROL

DOCUMENTO REFUNDIDO FINAL
NORMATIVA URBANÍSTICA
FEBREIRO 2001
Índice sistemático

Descargar documento completo en PDF (416 K)

(Clicando nos títulos accédese aos contidos de cada capítulo en formato PDF).


TOMO I

TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS
CAPÍTULO I. Natureza, ámbito e vixencia (Arquivo Word)
Art. 1. Ámbito
Art. 2. Vixencia
Art. 3. Natureza e obrigatoriedade
Art. 4. Administración actuante
Art. 5. Alcance normativo dos documentos
Art. 6. Modificacións
Art. 7. Revisión

CAPÍTULO II. Desenvolvemento do Plan Xeral (Arquivo Word)
Art. 8. Órganos actuantes
Art. 9. Planeamento subordinado
Art. 10. Desenvolvemento obrigatorio
Art. 11. Adecuación ó Plan Xeral

CAPÍTULO III. Xestión Urbanística (Arquivo Word)
Art. 12. Execución do Plan Xeral
Art. 13. Execución do Plan Xeral en solo urbano
Art. 14. Execución do Plan Xeral en solo urbanizable
Art. 15. Sistemas de actuación e expropiación
Art. 16. Determinacións en concreto do sistema de actuación
Art. 17. Parcelacións e segregacións de fincas
Art. 18. Plano Parcelario
Art. 19. Cesións
Art. 20. Repercusión de custos por contribucións especiais
Art. 21. Normalización de fincas
Art. 22. Reparcelacións

CAPÍTULO IV. Intervención na edificación e no uso do solo (Arquivo Word)
Art. 23. Actos suxeitos a licencia municipal
Art. 24. Concesión das licencias
Art. 25. Licencia de parcelación
Art. 26. Licencias de obra
Art. 27. Licencias de obras con eficacia diferida
Art. 28. Tipos de licencia de obra
Art. 29. Obras en edificios catalogados
Art. 30. Requisitos da documentación dos proxectos
Art. 31. Transmisión de licencias de obras
Art. 32. Caducidade e suspensión de licencias de obras
Art. 33. Solicitude de liña e rasante
Art. 34. Sinalamento de liña
Art. 35. Control da execución das obras
Art. 36. Requisitos de urbanización
Art. 38. Obras sen licencia ou que non se axusten a licencia
Art. 39. Condicións das obras en relación coas vías públicas
Art. 40. Demolicións
Art. 41. Escavacións e movementos de terras
Art. 42. Valado de obras
Art. 43. Licencias de actividades e instalacións
Art. 44. Licencias de ocupación ou funcionamento
Art. 45. Ordes de execución e suspensión de obras e outros usos
Art. 46. Edificios en estado ruinoso

CAPÍTULO V. Información Urbanística (Arquivo Word)
Art. 47. Publicidade do planeamento
Art. 48. Consulta directa
Art. 49. Consultas previas
Art. 50. Informes urbanísticos
Art. 51. Cédulas urbanísticas


TÍTULO II. NORMAS DE ORDENACIÓN
CAPÍTULO I. Clases e réxime xurídico do solo (Arquivo Word)
Art. 52. Réxime urbanístico do solo
Art. 53. Clasificación do solo segundo o seu réxime xurídico
Art. 54. Determinacións xerais para os tipos de solo
Art. 55. Sistemas xerais e estructura xeral e orgánica do territorio
Art. 56. Sistemas xerais e sistemas locais
Art. 57. Obtención de sistemas

CAPÍTULO II. Regulación dos núcleos de poboación (Arquivo Word)
Art. 58. Identificación e definición de núcleos de poboación
Art. 59. Indicadores para formación de Plans Especiais de Mellora do Núcleo Rural

CAPÍTULO III. División do solo en zonas segundo a súa cualificación urbanística (Arquivo Word)
Art. 60. Cualificación urbanística: alcance e contido
Art. 61. Sistemas locais
Art. 62. Definicións dos parámetros de regulación de sectores

CAPÍTULO IV. Normas Urbanísticas para o desenvolvemento do planeamento subordinado (Arquivo Word)
Sección 1ª. Normas Urbanísticas para o desenvolvemento dos sectores de planeamento parcial
Art. 63. Sectores de solo urbanizable
Art. 64. Determinacións para o desenvolvemento do Plan Parcial do sector de O Bertón. (PP-1-R).
Art. 65. Determinacións para o desenvolvemento do Plan Parcial do sector de Santa Mariña. (PP-2-R).
Art. 66. Determinacións para o desenvolvemento do Plan Parcial do sector de Ponte das Cabras Norte (PP-3-R)
Art. 67. Determinacións para o desenvolvemento do Plan Parcial de sector de O Boial. (PP-4-R)

Sección 2ª. Normas Urbanísticas para o desenvolvemento de Plans Especiais.
Art. 68. Ámbitos suxeitos ó desenvolvemento de Plans Especiais
Art. 69. Plan Especial de Protección e rehabilitación do Conxunto Histórico do Barrio da Magdalena. (PE-1-R)
Art. 70. Plan Especial de Protección e Rehabilitación de Ferrol Vello. PE-2-R)
Art. 71. Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello da Graña. (PE-3-R).
Art. 72. Plan Especial de Protección e Rehabilitación do núcleo e Castelo de San Felipe e o seu contorno costeiro. (PE-4-R)
Art. 73. Plan Especial de Protección do espacio natural de Cabo Prior. (PE-5-R)
Art. 74. Plan Especial de Protección do espacio natural da Illa e contorno de Santa Comba. (PE-6-R)
Art. 75. Plan Especial de protección do espacio natural das Illas Gabeiras, Herbosa e contorno de San Xurxo. (PE-7-R)
Art. 76. Plan Especial de Protección da Praia, Lagoa e Val de Doniños. (PE-8-R).
Art. 77. Plan Especial de Acondicionamento do Parque Territorial de Chamorro. (PE-9-R)
Art. 78. Plan Especial de Acondicionamento e Ordenación do Parque Recreativo das Cabazas. (PE-10-R)
Art. 79. Plan Especial de Ordenación do Sistema Xeral de Espacios Libres de O Montón. (PE-11-R)
Art. 80. Plan Especial de Ordenación das Instalacións Recreativas de O Montón. (PE-12-R)
Art. 81. Plan Especial de Reforma Interior de Pazos. PERI-1-R
Art. 82. Plan Especial de Reforma Interior de Sánchez Aguilera. PERI-2-R.
Art. 83. Plan Especial de Reforma Interior de Covas. PERI-3-R.
Art. 84. Plan Especial de Reforma Interior de Tra-lo Outeiro. A Mariña. PERI-4-R.
Art. 85. Plans Especiais de Mellora dos Núcleos Rurais


TOMO II

TÍTULO III. NORMAS E ORDENANZAS REGULADORAS
CAPÍTULO I. Normas Xerais e condicións de uso (Arquivo Word)
Art. 86. Regulación dos usos edificables
Art. 87. Disposicións de aplicación xeral
Art. 88. Tipos de uso
Art. 89. Regulación do uso vivenda
Art. 90. Regulación do uso residencial comunitario
Art. 91. Regulación do uso hoteleiro
Art. 92. Regulación do uso comercial
Art. 93. Regulación do uso oficinas
Art. 94. Regulación do uso salas de reunión e espectáculos
Art. 95. Regulación do uso industrial. Definición e clasificación
Art. 96. Localización das actividades industriais
Art. 97. Ampliación de instalacións existentes
Art. 98. Molestia, nocividade, insalubridade e perigo
Art. 99. Condicións de funcionamento das actividades industriais
Art. 100. Regulación do uso garaxe-aparcamento e servicio do automóbil
Art. 101. Regulación do uso agropecuario
Art. 102. Regulación das actividades extractivas
Art. 103. Regulación dos restantes usos

CAPÍTULO II. Normas Xerais de Edificación. (Arquivo Word)
Art. 104. Definicións
Art. 105. Tipificación das actuacións de edificación.
Art. 106. Actuacións de nova edificación
Art. 107. Actuacións nos edificios existentes.
Art. 108. Condicións xerais de volume, hixiénicas e ambientais
Art. 109. Condicións xerais de estética e integración ambiental

CAPÍTULO III. Ordenación de sistemas (Arquivo Word)
Art. 110. Sistema portuario
Art. 111. Sistema viario. Definicións
Art. 112. Clasificación das estradas e vías do sistema xeral
Art. 113. Condicións da rede de estradas
Art. 114. Condicións do sistema local viario.
Art. 115. Condicións xerais da rede urbana do sistema viario.
Art. 116. Sistema ferroviario
Art. 117. Sistemas de infraestructuras de servicios técnicos.
Art. 118. Sistema de equipamento e dotacións
Art. 119. Sistema de parques, xardíns urbanos e espacios libres


TOMO II

CAPÍTULO IV. Ordenanzas de regulación das zonas de solo urbano (Arquivo Word)
Art. 120. Ordenanza 1 da fronte do Porto
Art. 121. Ordenanza 2 de Ferrol Vello
Art. 122. Ordenanza 3 de Arsenais e Estaleiros.
Art. 123. Ordenanza 4 de extensión do Barrio de A Magdalena
Art. 124. Ordenanza 5 de incorporación de Canido ó Barrio de A Magdalena
Art. 125. Ordenanza 6 do Castro e Cruceiro de Canido.
Art. 126. Ordenanza 7.A. de vivenda unifamiliar intensiva
Art. 127. Ordenanza 7.B. de vivenda unifamiliar en cidade xardín.
Art. 128. Ordenanza 7.C. de vivenda unifamiliar extensiva
Art. 129. Ordenanza 8 do Esteiro Antigo
Art. 130. Ordenanza 9 de fincas singulares en solo urbano
Art. 131. Ordenanza 10. Industrial.
Art. 132. Ordenanza 11 das Vivendas Municipais.
Art. 133. Ordenanza 12 do Ensanche
Art. 134. Ordenanza 13.A de extensión en cuarteirón pechado
Art. 135. Ordenanza 13.B de extensión en edificación aberta
Art. 136. Ordenanza 13.C de extensión mixta
Art. 137. Ordenanza 14 de actuacións unitarias consolidadas
Art. 138. Ordenanza 15 dos cascos antigos de A Graña e San Felipe

Sección 2ª. Ordenacións singulares
Art. 139. Ordenanzas singulares

CAPÍTULO V. Normas e ordenanzas reguladoras do solo de núcleos rurais de poboación. (Arquivo Word)
Art. 140. Ordenanza 16 dos núcleos rurais de orixe
Art. 141. Ordenanza 17 de extensión nos núcleos rurais
Art. 142. Ordenanza 18 de núcleos rurais tradicionais

CAPÍTULO VI. Normas e ordenanzas reguladoras do solo rústico (Arquivo Word)
Art. 143. Concepto e clases
Art. 144. Risco de formación de núcleo de poboación
Art. 145. Normas reguladoras da parcelación
Art. 146. Normas reguladoras do carácter e condición rural da edificación.
Art. 147. Ordenanza 19 do solo rústico común
Art. 148. Determinación e tipificación de superficies de solo rústico común aptas para chegar a incorporarse ó desenvolvemento urbanístico.
Art. 149. Usos, características e magnitudes das actuacións no solo rústico apto para urbanizar
Art. 150. Condicións para a delimitación e o desenvolvemento urbanístico de actuacións en solo rústico común apto para urbanizar
Art. 151. Ordenanza 20 de protección do monte e da paisaxe forestal
Art. 152. Ordenanza 21 de conservación e protección das zonas de cultivo, da paisaxe agrícola e das ribeiras fluviais
Art. 153. Ordenanza 22 de conservación e protección de costas e praias
Art. 154. Ordenanza 23 de protección de zonas agrestes costeiras de singular valor paisaxístico e ambiental
Art. 155. Ordenanza 24 de protección de espacios naturais
Art. 156. Ordenanza 25 de fincas singulares en solo rústico

CAPÍTULO VII. Normas de Protección de Infraestructuras, Sistemas Naturais e Patrimonio Cultural (Arquivo Word)
Art. 157. Enerxía eléctrica. Servidume
Art. 158. Augas, leitos e ribeiras
Art. 159. Ambientación natural e paisaxe
Art. 160. Patrimonio cultural. Definición e catalogación
Art. 161. Os edificios, conxuntos e elementos de interese histórico-artístico, arquitectónico e/ou ambiental, catalogados. Regulación xeral
Art. 162. Edificios, conxuntos e elementos obxecto de protección integral
Art. 163. Edificios, conxuntos e elementos obxecto de protección non integral
Art. 164. Patrimonio arqueolóxico.
Art. 165. Cruceiros e outros elementos construídos de interese cultural
Art. 166. Coordinación de actuacións

CAPÍTULO VIII. Normas de Urbanización (Arquivo Word)
Sección 1ª. Instrumentos de Execución
Art. 167. Clases de proxectos
Art. 168. Condicións xerais dos proxectos técnicos
Art. 169. Obxecto, alcance e características xerais dos Proxectos de Urbanización
Art. 170. Contido mínimo dos Proxectos de Urbanización
Art. 171. Aprobación dos proxectos

Sección 2ª. Condicións da urbanización
Art. 172. Pavimentación
Art. 173. Arboredo e xardinería
Art. 174. Mobiliario urbano
Art. 175. Sinalización
Art. 176. Abastecemento de auga potable
Art. 177. Rede de rega
Art. 178. Rede de saneamento
Art. 179. Condicións dos vertidos
Art. 180. Redes de distribución
Art. 181. Iluminación pública
Art. 182. Rede telefónica
Art. 183. Rede de gas
Art. 184. Proxectos de Xardinería

Sección 3ª. Condicións particulares dos sistemas
Art. 185. Condicións de deseño viario
Art. 186. Pavimentación das vías públicas
Art. 187. Rúas compartidas
Art. 188. Execución do viario
Art. 189. Estacionamentos na vía pública
Art. 190. Franxas de reserva
Art. 191. Aparcamentos públicos. Definición e regulación
Art. 192. Accesos ós aparcamentos públicos
Art. 193. Condicións dos aparcamentos públicos
Art. 194. Aplicación
Art. 195. Compoñentes para o deseño dos parques e xardíns
Art. 196. Áreas axardinadas
Art. 197. Xardíns
Art. 198. Parques urbanos
Art. 199. Condicións dos parques naturais e forestais
Art. 200. Acceso ós edificios desde os parques e xardíns
Art. 201. Definición
Art. 202. Aplicación
Art. 203. Desenvolvemento
Art. 204. Execución.
Art. 205. Condicións específicas das infraestructuras para o abastecemento de enerxía eléctrica

CAPÍTULO IX. Situacións fóra de ordenación (Arquivo Word)
Art. 206. Definición e aplicación
Art. 207. Efectos da cualificación como fóra de ordenación

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMEIRA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMEIRA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. ZONAS E INSTALACIÓNS DE INTERESE PARA A DEFENSA NACIONAL
DISPOSICIÓN FINAL TERCEIRA
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA