Trámites

Trámite Negociado Presencial Online Tramitar
Solicitude de axuda económica para o acceso das persoas maiores aos comedores senior no ano 2016 Benestar social Trámite presencial Tramitar
Solicitude de axuda no fogar Benestar social Trámite presencial Tramitar
Solicitude de autorización para a celebración de festexos populares Cultura Trámite presencial Tramitar
Solicitude de cesión do uso de espazos culturais do Concello de Ferrol - Teatro Jofre Cultura Trámite presencial Tramitar
Solicitude de cesión do uso de espazos culturais do Concello de Ferrol - Torrente Ballester Cultura Trámite presencial Tramitar
Solicitude de cesión do uso de espazos culturais do Concello de Ferrol - Carvalho Calero e Centro Cívico de Caranza Cultura Trámite presencial Tramitar
Solicitude de cesión do uso de espazos culturais do Concello de Ferrol - Auditorio de Ferrol Cultura Trámite presencial Tramitar
Certificado de empadroamento Estatística Trámite presencial Trámite online Tramitar
Inscrición ou modificación dos datos do padrón Estatística Trámite presencial Tramitar
Regularización das ocupacións ou usos das vivendas de propiedade municipal: Solicitudes de regularización sen parentesco Patrimonio Trámite presencial Tramitar
Modelo de inscrición no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás Participación cidadá Trámite presencial Tramitar
Modelo de solicitude de declaración de interese público municipal Patrimonio Trámite presencial Tramitar
Alta nos procesos participativos Participación cidadá Trámite presencial Trámite online Tramitar
Presentación de candidatura ao Consello da Veciñanza Participación cidadá Trámite presencial Tramitar
Presentación de candidatura á vicepresidencia da Asemblea de Barrio Participación cidadá Trámite presencial Tramitar
Autorización do uso da vía pública Policía Local Trámite presencial Tramitar
Licenza para a posesión de animais potencialmente perigosos Sanidade, Consumo e Mercados Trámite presencial Tramitar
Inscrición de animais potencialmente perigosos Sanidade, Consumo e Mercados Trámite presencial Tramitar
Inscrición de animais de compañía Sanidade, Consumo e Mercados Trámite presencial Tramitar
Alta ou baixa de datos bancarios Tesouraría Trámite presencial Tramitar
Fraccionamento/aprazamento de pagamento das taxas Tesouraría Trámite presencial Tramitar
Solicitude de compensación de débedas Tesouraría Trámite presencial Tramitar
Solicitude de certificados urbanísticos Urbanismo Trámite presencial Tramitar
Inspección técnica de edificios Urbanismo Trámite presencial Trámite online Tramitar
Solicitude de licenza urbanística municipal Urbanismo Trámite presencial Tramitar
Folla de liquidación de licenza de obras maiores Urbanismo Trámite presencial Tramitar
Solicitude de licenza de actividade con obras Urbanismo Trámite presencial Tramitar
Solicitude de licenza de obras de reforma de local en edificios con protección de patrimonio cultural Urbanismo Trámite presencial Tramitar
Solicitude de licenza de funcionamento de actividades clasificadas Urbanismo Trámite presencial Tramitar
Solicitude de licenza de primeira ocupación Urbanismo Trámite presencial Tramitar
Solicitude de licenza de instalación de terrazas Urbanismo Trámite presencial Trámite online Tramitar
CP-01. Comunicación previa de actividade Urbanismo Trámite presencial Trámite online Tramitar
CP-02. Comunicación previa de obras de adaptación de local para o exercicio de actividade Urbanismo Trámite presencial Trámite online Tramitar
CP-03. Comunicación previa de cambio de titularidade das actividades Urbanismo Trámite presencial Trámite online Tramitar
CP-04. Comunicación previa de cambio de titularidade das licenzas de obras Urbanismo Trámite presencial Trámite online Tramitar
CP-05. Comunicación previa para inicio de obras menores Urbanismo Trámite presencial Tramitar
CP-06. Comunicación previa de inicio de actividade Urbanismo Trámite presencial Tramitar
CP-07. Comunicación previa obras maiores e peches Urbanismo Trámite presencial Tramitar
CP-08. Comunicación previa de instalación de estadas, plataformas elevadoras e valos de obra Urbanismo Trámite presencial Tramitar
CP-09. Comunicación previa de obras para instalacións ou estacións radioeléctricas Urbanismo Trámite presencial Tramitar
CP-10. Comunicación previa de pasaxes Urbanismo Trámite presencial Tramitar
IBI: Solicitude de bonificación no IBI por familia numerosa Xestión tributaria Trámite presencial Tramitar
IVTM: Solicitude de beneficios fiscais no IVTM (Imposto sobre vehículos de tracción mecánica) Xestión tributaria Trámite presencial Tramitar
IVTM: Declaración de uso exclusivo para efecto de solicitude de exención do imposto sobre vehículos de tracción mecánica Xestión tributaria Trámite presencial Tramitar
Auga, recollida de lixo e rede de sumidoiros: Solicitude de bonificación na tarifa polo subministro de auga potable, recollida de lixo e rede de sumidoiros (por ingresos) Xestión tributaria Trámite presencial Tramitar
Auga, recollida de lixo e rede de sumidoiros: Solicitude de bonificación na tarifa polo subministro de auga potable (por familia numerosa) Xestión tributaria Trámite presencial Tramitar
Responsabilidade patrimonial: Solicitude de indemnización Xestión tributaria Trámite presencial Tramitar
Plusvalía (IIVTNU): Declaración do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana Xestión tributaria Trámite presencial Tramitar
Regularización das ocupacións ou usos das vivendas de propiedade municipal: Solicitudes de regularización con parentesco Patrimonio Trámite presencial Tramitar
Modelo de solicitude xeral Rexistro Trámite presencial Trámite online Tramitar
Solicitude de acceso á información pública Participación cidadá Trámite presencial Trámite online Tramitar
Solicitude de subvencións ou axudas a entidades deportivas Deportes Trámite presencial Tramitar
Solicitude de certificado de bens Xestión tributaria Trámite presencial Tramitar
Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a PRÓRROGA do Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Urbanismo Trámite presencial Tramitar
Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e viviendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a ADENDAS do Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Urbanismo Trámite presencial Tramitar
Inscrición parellas de feito Benestar social Trámite presencial Tramitar
Renovación parellas de feito Benestar social Trámite presencial Tramitar
DR-01 Declaración responsable actividades recreativas Urbanismo Trámite presencial Tramitar
DR-02 Inicio espectáculos públicos e actividades recreativas Urbanismo Trámite presencial Tramitar
Constitución de avais bancarios Tesouraría Trámite presencial Tramitar
Solicitude de bonificación do IVTM por ter mínimo 25 anos Xestión tributaria Trámite presencial Tramitar
Solicitude de teleasistencia Benestar social Trámite presencial Tramitar
Solicitude Subvención do Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol) Emprego Trámite online Tramitar
Solicitude para a realización de lumieiras de San Xoán e San Pedro. De forma presencial, pedir cita previa ó número 98144000. Seguridade e tráfico Trámite presencial Trámite online Tramitar
Declaración catastral - Modelo 900D Xestión tributaria Trámite presencial Tramitar
IBI: MODELO DE SOLICITUDE DE BONIFICACIÓN DO IBI EXERCICIO 2021 PARA INMOBLES DESTINADOS A USOS DE OCIO E HOSTELERÍA, COMERCIAL, ESPECTÁCULOS E CULTURAL Xestión tributaria Trámite presencial Tramitar
Declaración responsable: acceso a unha rúa peonil Policía Local Trámite presencial Trámite online Tramitar

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar