Trámites e xestións
Verificación do código CSV
Acceso ó portal
VERIFICACIÓN DE CÓDIGO CSV
Para verificar un documento con CSV (Código Seguro de Verificación), deberá introducir o código. Obterá un documento electrónico que poderá imprimir e cotexar, para verificala coincidencia dos datos que ten a administración co documento en papel do que dispón.
Introduza o código CSV