FICHA DE RECOLLIDA DE DATOS DA CIDADANÍA INTERESADA EN INTERVIR NOS PROCESOS PARTICIPATIVOS DO CONCELLO DE FERROL

DATOS PERSOAIS

Nome e apelidos  
Documento identidade  
Data nacemento (dd/mm/aaaa)    
Enderezo postal  
Teléfono / móbil  
Correo electrónico    
Barrio

 

TEMAS QUE SON DO SEU INTERESE (marcar o que corresponda)

Outros

 

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os seus datos persoais incorporaranse nun ficheiro coa finalidade de favorecer a participación cidadá no Concello de Ferrol por medios telemáticos e presenciais. O responsable do ficheiro é o Concello de Ferrol, que se compromete a respectar e facilitar o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, e o enderezo donde a persoa interesada poderá exercer estes dereitos é Casa do Concello, Praza de Armas s/n, 15402 Ferrol.