Concello - Índices de transparencia


Estamos traballando no novo Portal de Transparencia do Concello de Ferrol

NOVIDADES

Contratos menores   Subvencións

A. Información sobre a corporación municipal (18)

1. Información sobre os cargos electos e o personal do Concello (6)
Si/Non
Enlace
1. Especifícanse datos biográficos do Alcalde/sa e dos concelleiros/as do Concello
-
Acceder
2. Especifícanse as direccións electrónicas do Alcalde/sa e dos concelleiros/as do Concello
Si
Acceder
3. Publícase a Axenda institucional do Alcalde/sa
Si
Acceder
4. Publícase de forma completa a Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello
Si
Acceder
5. Publícase nun apartado específico da web a relación individualizada de Cargos de confianza do Concello, e o importe individual ou colectivo das súas retribucións
Si
Acceder
6. Publícase a Oferta Pública de Emprego do Concello, e o desenvolvemento e execución da mesma
Si
Acceder
2. Información sobre a organización e o patrimonio do Concello (6)
Si/Non
Enlace
7. Especifícanse os diferentes Órganos de Goberno e as súas funcións (incluidos, no seu caso, Xuntas de Distrito ou Barrios).
Si
Acceder
8. Especifícanse os datos básicos de organismos descentralizados, entes instrumentais e sociedadesmunicipais, así como enlaces ás webs dos mesmos.
Si
Acceder
9. Publícase de forma completa a Relación de Postos de Traballo (RPT) ou Plantillas de Persoal dos organismos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais, indicándose de forma expresa os cargos de confianza neles existentes.
-
10. Está aprobada/o e se publica a Axenda Local 21, e o Plan Estratéxico (ou Mapa estratéxico) municipal.
Si
Acceder
11. Publícase o número de Vehículos oficiales (propios ou alugados) adscritos ao Concello.
Si
Acceder
12. Publícase o Inventario de Bens e Dereitos do Concello.
Si
Acceder
3. Información sobre normas e institucións municipais (6)
Si/Non
Enlace
13. Ordes do día previas dos Plenos Municipais.
Si
Acceder
14. Actas íntegras dos Plenos Municipais.
Si
Acceder
15. Acordos completos das Xuntas de Goberno, e as Actas íntegras cando actúen por delegación do Pleno.
Si
Acceder
16. Pódense seguir en directo na web e/o quedan almacenados na mesma os vídeos dos Plenos Municipais.
Si
Acceder
17. Existe e se publica un “Código ético ou de bon goberno" do Concello (preferentemente adaptado ao Código de bo goberno local aprobado por unanimidade dos grupos políticos na FEMP).
-
18. Publícanse as resolucións xudiciais que afecten ao Concello.
-
 

B. Relacións cos ciudadáns e a sociedade (16)

1. Características da páxina web do Concello (2)
Si/Non
Enlace
19. Implantouse un Portal de transparencia na web do Concello.
Si
Acceder
20. Existe un Buscador interno claramente visible na web do Concello.
Si
Acceder
2. Información e atención ao ciudadán (9)
Si/Non
Enlace
21. Pódese ver na portada de inicio o Mapa da propia Web do Concello
Si
Acceder
22. Publícanse datos sobre as preguntas recibidas dos cidadáns ou organizacións
Si
Acceder
23. Publícase o catálogo xeral de servizos, así como as sedes dos servizos e equipamentos da entidade, con dirección, horarios de atención ao público e enlaces as súas páxinas web e/o direccións de correo electrónicos.
Si
Acceder
24. Publícase o catálogo actualizado dos procedementos administrativos da súa competencia, con indicación do seu obxeto, trámites, prazos, sentido do silencio administrativo, o no seu caso formularios asociados, especificando os susceptibles de tramitación electrónica.
Si
25. Infórmase na web sobre situación e cortes no tráfico, e/o incidencias nos servizos municipais.
Si
Acceder
26. Recóllese na web información actualizada sobre a situación medioambiental (contaminación do aire e acústica) no municipio.
Si
Acceder
27. Contémplase na web municipal un espazo para que expresen as súas opinións e propostas os grupos políticos municipais.
-
 
28. Contémplase na web un espazo reservado para as diferentes Asociacións de veciños do municipio, e se publica unha relación dos temas ou preguntas por devanditas Asociacións.
Si
Acceder
29. Existen na web municipal foros de discusión o ou perfís de redes sociais.
Si
Acceder
3. Grado de compromiso para coa cidadanía (5)
Si/Non
Enlace
30. Existe e se publica un Regulamento de Participación cidadá.
Si
Acceder
31. Existen e se informa sobre os Consellos municipais de participación cidadá  (Foros cidade, Consellos sociais de Urbanismo...) e se publican os seus acordos, informes ou propostas.
-
32. Posibilítanse as suxerencias e a participación cidadá na elaboración dos Presupostos municipais.
33. Existe e se informa sobre unha/s Carta/s de Servizos municipais, e do grado de cumprimento doscompromisos establecidos nas mesmas.
-
34. Existen e se publican os resultados de enquisas sobre prestación dos servizos.
-
 

C. Transparencia económico-financieira (11)

1. Información contable e presupostaria (5)
Si/Non
Enlace
35. Publícanse as Modificacións presupuestarias aprobadas polo Pleno Municipal, ou pola Xunta de Goberno, Alcalde ou Concelleiro Delegado.
-
36. Publícanse os Presupostos dos organismos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais.
Si
Acceder
37. Publícanse os informes en relación coa estabilidade presupostaria emitidos pola Autoridade Independiente de Responsabilidade Fiscal
-
Publícanse os seguintes indicadores financeiros e presupostarios:
38.* Autonomía fiscal (Dereitos recoñecidos netos de ingresos tributarios / Dereitos recoñecidos netos totais).
Si
Acceder
39. Capacidade ou necesidade de financiación en termos de estabilidade presupostaria (superávit ou déficit) (Lei Orgánica de estabilidade presupostaria e sostenibilidade financeira)
Si
Acceder
2. Transparencia nos ingresos e gastos municipais (6)
Si/Non
Enlace
Publícanse os seguintes indicadores, relacionados cos ingresos e gastos:  
40.* Ingresos fiscais por habitante (Ingresos tributarios/Nº habitantes)).
Si
Acceder
41.* Gasto por habitante (Obligacións recoñecidas netas / Nº habitantes)).
Si
Acceder
42.* Inversión por habitante (Obligacións recoñecidas netas (Cap. VI y VII) / Nº habitantes)).
Si
Acceder
43.* Periodo medio de cobro (Dereitos pendentes de cobro (Cap. I a III) x 365 / Dereitos recoñecidosnetos)).
Si
Acceder
44. Se publican los informes trimestrales relativos a las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de pago a proveedores (art. 16.7 Orden Ministerial HAP/2012/2015)
Si
Acceder
45. Se publica el importe de la deuda pública municipal consolidada y su evolución en comparación con ejercicios anteriores.
Si
Acceder
Acceder

D. Transparencia nas contratacións e custos dos servizos (4)

1. Procedimentos de contratación de servizos (2)
Si/Non
Enlace
46. Infórmase sobre a composición, forma de designación e convocatorias das Mesas de contratación.
Si
Acceder
47. Publícanse as Actas das Mesas de Contratación.
-
2. Relacións e operacións con proveedores e contratistas (2)
Si/Non
Enlace
48. Publícase a lista e/ou a cuantía de operacións cos adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello.
Si
Acceder
49. Publícase información sobre o Custo efectivo dos servizos financiados con tasas ou prezos públicos.
-
 

E. Transparencia en materias de urbanismo, obras públicas e medioambiente (15)

1. Plans de ordenación urbana e convenios urbanísticos (6)
Si/Non
Enlace
50. Está publicado o Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM) e os mapas e os planos que o detallan.
Si
Acceder
51. Publícanse as políticas e programas do Concello relativos ao medioambiente, así como os informes do seu seguimento.
-
52. Publícanse os estudos de impacto ambiental, paisaxísticos e evaluacións do risco relativos a elementos medioambientais.
Si
 
53. Publícanse (e se mantén publicadas) as modificacións aprobadas do PXOM e os Plans parciais aprobados.
Si
Acceder
54. Publícase información precisa dos Convenios urbanísticos do Concello e das actuacións urbanísticas en execución.
-
 
55. Publícase información precisa sobre os usos e destinos do solo.
Si
Acceder
2. Anuncios e licitacións de obras públicas (3)
Si/Non
Enlace
56. Publícase información precisa da normativa vixente en materia de xestión urbanística do Concello.
Si
Acceder
57. Publícanse os proxectos, os pregos e os criterios de licitación das obras públicas.
Si
Acceder
58. Publícanse as modificacións, reformados e complementarios dos proxectos das obras máis importantes.
Si
Acceder
3. Información sobre concorrentes, ofertas e resolucións (2)
Si/Non
Enlace
59. Publícase o listado de empresas que concorrido á licitación das obras públicas.
Si
Acceder
60. Publícase o nome das empresas que realizaron as obras de urbanización máis importantes.
Si
Acceder
4. Obras públicas, urbanismo e infraestructuras (4)
Si/Non
Enlace
61. Apórtase información precisa sobre cada unha das obras máis importantes de infraestructura que está en curso (Obxectivos da obra e responsable municipal; contratista/s responsable/s; importe presupostado; período de execución).
Si
Acceder
62. Difúndese periódicamente (ao menos semestral) información sobre as obras de infraestructura realizadas, e/o as aprobadas pendentes de execución (informes, comunicados, notas de prensa, etc.).
-
Publícanse os seguintes indicadores:    
63. Inversión en infraestructuras por habitante: Gastos do exercicio (executados) en inversión (capítulo 6) en infraestructuras / Nº habitantes.
Si
Acceder
64. Porcentaxe de ingresos derivados do urbanismo: Ingresos derivados do urbanismo/Ingresos totais.
Si
Acceder

F. Indicadores Lei de transparencia (16)

1. Planificación e organización do Concello (3)
Si/Non
Enlace
65. Publícanse os Plans e Programas anuais e plurianuais nos que se fixan obxectivos concretos, asícomo as actividades, medios e tempo previsto para a súa consecución.

66. Publícase un Organigrama actualizado que permite identificar aos responsables dos diferentes órganos.
Si
Acceder
67. Publícanse os informes internos dos órganos de asesoramento xurídico e da intervención, unha vez que son definitivos.  -  
2. Contratos, convenios e subvencións (6)
Si/Non
Enlace
68. Publícanse todos os Contratos formalizados, con indicación do obxeto, o importe de licitación e deadxudicación, o procedemento utilizado, os instrumentos a través dos que no seu caso se publicitara,o número de licitadores participantes no procedemento e a identidade dos adxudicatarios.
Si
Acceder
69. Publícanse as modificacións dos Contratos formalizados.
Si
Acceder
70. Publícanse periódicamente (como mínimo trimestralmente) os Contratos menores formalizados con información detallada dos seus importes e adxudicatarios.
Si
Acceder
71. Publícanse datos estadísticos sobre o porcentaxe en volumen presupostario de Contratos adxudicados através de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.
Si
Acceder
72. Publícase a relación dos Convenios suscritos, con mención das partes firmantes, o seu obxecto e no seu caso as obligacións económicas convidas.
Si
Acceder
73. Publícanse as Subvencións e axudas públicas concedidas con indicación do seu importe, obxectivo ou finalidade e beneficiarios.
Si
Acceder
3. Altos cargos do Concello e Entidades participadas (3)
Si/Non
Enlace
74. Publícanse as retribucións percibidas polos Altos cargos do Concello e os máximos responsables das Entidades participadas polo mesmo.
Si
Acceder
75. Fanse públicas as indemnizacións percibidas con ocasión do abandono dos cargos.
Si
Acceder
76. Publícase o Rexistro de Intereses de Actividades e de Bens dos Altos cargos do Concello (contemplado na Lei de Bases de Réxime Local).
Si
Acceder
4. Información económica e presupostaria (4)
Si/Non
Enlace
77. Publícase a relación de Inmobles (oficinas, locais, etc.), tanto propios como en réxime de arrendamento, ocupados e/o adscritos ao Concello.
Si
Acceder
78. Publícanse os Presupostos do Concello, con descripción das principais partidas presupostarias e información actualizada sobre o seu estado de execución.
Si
Acceder
79. Publícanse as Contas Anuais/Conta Xeral do Concello (Balance, Conta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, e liquidación do Presuposto).
Si
Acceder
80. Publícanse os Informes de Auditoría de contas e os de Fiscalización por parte dos Órganos de control externo (Cámara ou Tribunal de Contas), do Concello e das entidades do sector público municipal.
Si
Acceder

* Estos indicadores son obrigatorios na Comunidade dos Concellos, según a Instrucción do Modelo normal de Contabilidade Local vixente.

2015 © Concello de Ferrol - Praza de Armas s/n - 15402 Ferrol
Teléfono: 981 944 000 - Email: informacion@ferrol.es - RSS
Versión en galego   Versión en castelán