Concello de Ferrol - Arquivo Versión en galego    Versión en castelán


Concello de Ferrol
Arquivo Municipal
Praza de Armas, s/n. 2º
15402 Ferrol
Horario de atención ó público
De luns a venres de 9:00 e 14:00 h.
Tel.: 981.944.185
Fax: 981.945.173
arquivo@ferrol.es
     
Fondos

O Arquivo Municipal está constituído polo conxunto de documentos producidos e recibidos polo Concello de Ferrol ó longo do tempo, e que se conservan e organizan para poñelos ó servicio da propia Administración, dos cidadáns e da investigación. Está situado na Casa do Concello e o seu fondo documental abarca desde o século XVII ata a actualidade. Contén ademas dous pergameos medievais.

A extensión que ocupan actualmente os seus fondos é de preto de 2000 metros lineais de andeis, cantidade que se ve incrementada cada ano de forma notoria pola incorporación de novos documentos.

Esta documentación está instalada en catro depósitos, ubicados no edificio do Concello. Estes depósitos acollen 13000 unidades de instalación e 5600 libros.

Real Privilegio Ano 1768
Proxecto Arquitecto Pedro Mariño Ano 127
Plano Rodolfo Ucha ano 1914
Cartel Corrida de Touros Ano 1891

Os documentos atópanse clasificados en catro grandes seccións: goberno, Administración, Servicios e Facenda. entre as series documentais que se conservan podemos destacar polo seu volume e polo seu interese para a cidadanía as seguintes:

 • Actas de Pleno desde 1709-1970
 • Expedientes de obras desde 1840-2000
 • Padróns e censos de habitantes desde 1739-1991
 • Expedientes de apertura de industrias desde 1964-2000
 • Expedientes de eleccións desde 1810-1995
 • Expedientes de quintas desde 1770-1986
 • Expedientes de nobreza e limpeza de sangue desde 1713-1804
 • Orzamentos municipais desde 1821-1985
 • Rexistro Civil 1841-1870

Servizos

 • Información oral e escrita
 • Préstamo ás oficinas do Concello
 • Consulta en sala, con capacidade para 10 persoas
 • Asesoramento sobre a historia e a evolución do Concello

Procedemento de acceso

O acceso ós documentos que se conservan no arquivo é un servicio gratuíto e libre, sen embargo existen documentos de consulta reservada para os titulares e os cidadáns que acrediten un interese lexítimo e directo. No Regulamento do Arquivo Municipal especifícase qué documentos están clasificados de acceso libre ou de acceso restrinxido.

Para acceder ós documentos é necesario presentar unha solicitude no Rexistro Xeral onde se expoñerá o motivo da consulta e se describirá o documento ou a información que se precisa.

Regulamento do arquivo

Cadro de clasificación de fondos do arquivo

Acceso á base de datos do arquivo

Dirección: https://arquivo.galiciana.gal

Modo de acceso: Unha vez dentro da páxina, a través de Micrositios acceda ao micrositio do Arquivo Municipal de Ferrol, donde atopará o acceso á Consulta e ao Cadro de Clasificación.

Recomendamos o uso dos navegadores Mozilla Firefox e Google Chrome.

Fondos documentais dixitalizados

Os documentos dixitalizados que pódense consultar a través da base de datos do Arquivo son:

- Libros de Actas do Concello Pleno desde 1708 a 2009 (agás os dos anos: 1863, 1864 e 1871 que se atopan en proceso de restauración).

- Libros do Rexistro Civil (nacementos, matrimonios e defuncións) de 1841 a 1870.

Condicións de uso:

As imaxes contidas nesta páxina web están libremente dispoñibles para a súa visualización.

Para calquer uso das imaxes que implique reproducción con fins de publicación e difusión deberáse contar coa autorización expresa do Concello que poden solicitar en: arquivo@ferrol.es

O Concello de Ferrol non se responsabiliza do uso que se poidan facer das reproduccións en contra dos derechos de autor protexidos pola lei, estando suxeitas ao estipulado pola Lei de Propiedade Intelectual, así como as normas do ordenamiento xurídico vixente en materia de acceso aos rexistros e arquivos públicos, protección do dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, así como á lei de protección de datos de carácter persoal, e demais lexislación vixente.

O acceso ás imaxes desta web implica a aceptación destas condicións de uso.

Para calquera dúbida ou suxestión sobre as Buscas, contacte co Arquivo arquivo@ferrol.es

Ligazóns