DESDE ALCALDÍA

  DESDE ALCALDÍA - XUNTANZA CO ALCALDE

Apelidos
 
Nome
 
NIF
   
Correo electrónico
 
Teléfono de contacto

Explique claramente o motivo da xuntanza. NON SE ATENDERÁN AS SOLICITUDES QUE NO CUMPRAN ESTA CUESTIÓN. As solicitudes de xuntanzas de empresas ou organizacións non se atenderán por esta vía.
 Conforme ao disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de maneira confidencial e serán incorporados a un ficheiro do Concello de Ferrol. En calqueira intre poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais rexistrados nestes ficheiros, mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello de Ferrol, nos términos establecidos nos artígos 15, 16 e 17 da citada LO 15/1999.

2015 © Concello de Ferrol - Praza de Armas s/n - 15402 Ferrol
Teléfono: 981 944 000 - Email: informacion@ferrol.es - RSS
Versión en galego   Versión en castelán